Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Požadavky na absolvování

Garant: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Vedlejší specializace Čínská studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o specifika vývoje a fungování expandující čínské ekonomiky a podnikání na jejím stále perspektivnějším trhu. Studentům nabízí vyvážené a komplexní znalosti čínských historických specifik; prostorové organizace sociálně-ekonomického systému Číny a její regionální diferenciace; ekonomického systému a fungování čínské ekonomiky (včetně jejích silných a slabých stránek); příležitostí a možností obchodování a podnikání na čínském trhu, jakož i okolností obchodního a diplomatického jednání s čínskými partnery. Absolventi rozumějí základním trendům ve vývoji čínské ekonomiky a na základě jejího vývoje dokáží zhodnotit aktuální stav perspektivy dalšího směřování čínského ekonomického systému. V oblasti diplomatického a obchodního jednání získají absolventi i dovednosti a návyky, jež umožní zvolit vhodné postupy při navazování, rozvíjení a udržování vzájemných česko-čínských (evropsko-čínských) vztahů. Absolventi vedlejší specializace jsou připraveni pro práci na výkonných i manažerských pozicích v zahraničním obchodu a na specifika podnikání na čínském trhu, pro působení v diplomacii, v orgánech veřejné/státní správy a ve vládních i nevládních organizacích s regionální i globální působností, příp. ve zpravodajských médiích.

 

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • charakterizovat základní trendy ve vývoji čínské ekonomiky a jejích regionů, zhodnotit aktuální stav a perspektivy dalšího směřování čínského ekonomického systému;
 • objasnit specifika zapojení Číny do světové ekonomiky i politiky;
 • formulovat principy a mechanismy fungování čínského ekonomického systému a trhu, a to z hlediska podnikatelského a finančního systému i regulace vlády;
 • objasnit mechanismus tvorby zahraniční politiky Číny a její dopady na vnitřní ekonomické prostředí Číny i dalších významných ekonomik, včetně české (evropské – EU);
 • charakterizovat historické, společenské a kulturní rysy a specifika Číny, díky čemuž se lépe orientuje v celkové ekonomické a politické situaci země.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • posoudit v návaznosti na reálné ekonomické prostředí dopady vnitřních a vnějších aktivit na čínském trhu, včetně identifikace příležitostí a hrozeb pro podporu manažerského rozhodování, a navrhnout konkrétní řešení, včetně strategie jeho prosazení na čínském trhu;
 • efektivně vyjednávat a navazovat kontakty s ekonomickými, politickými i kulturními partnery v Číně, a to jak na úrovni podnikatelské sféry, tak veřejné správy;
 • reprezentovat exportní a investiční zájmy českých firem v daném podnikatelském prostředí;
 • zpracovávat analytické a syntetické studie k různým aspektům čínské ekonomiky (trhu a jeho jednotlivých sektorů) a společnosti.

 

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:  nejsou stanoveny

Kapacita na semestr:  50

Nutno získat celkem 30 ECTS kreditů (24 kreditů v rámci povinných předmětů a 6 kreditů v rámci volitelných předmět).

 

I. Povinné předměty – 24 kreditů v následující skladbě:

Ident Název předmětu EC hodin Ukončení
2SE532* Ekonomická geografie Číny 6 2/2 zkouška
2SE533* Čínská ekonomika 6 4/0 zkouška
2OP531* Obchod a podnikání v Číně 6 4/0 zkouška
2SM558* Čína v mezinárodní politice a diplomacii – anglicky 6 4/0 zkouška

* Z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška.

 

II. Volitelný předmět ze skupiny – 6 kreditů:

 • Kurzy čínštiny (2AJ121, 2AJ122, 2AJ123 a další v nabídce Katedry angličtiny, možno vybrat více kurzů).
 • 2AJ420: Historie a kultura Číny – anglicky (3 ECTS)
 • Intenzivní kurzy čínských profesorů (dle aktuální nabídky FMV; možno vybrat více kurzů, např. 2SE432, 2MO444, 2SE434)
 • 2SE505: Institucionální ekonomie pro rozvoj (6 ECTS)
 • 2SM411: Asie v mezinárodních vztazích – anglicky (6 ECTS)
 • 22F411: Zahraniční odborná stáž – krátkodobá (6 ECTS; stáž v Číně; viz obecné podmínky stáží na FMV)
 • 22F413: Odborná stáž – krátkodobá (6 ECTS; stáž v České republice, v české společnosti obchodující s čínskými partnery nebo v čínské společnosti působící v České republice; viz obecné podmínky stáží na FMV)

 

Povinné předměty vedlejší specializace 2CS jsou vypisovány zpravidla jen jednou za akademický rok. K termínu vypisování volitelných předmětů viz InSIS.

Zimní semestr2SE532 Ekonomická geografie Číny; 2OP531 Obchod a podnikání v Číně; 2SM558 Čína v mez. politice a diplomacii – anglicky

Letní semestr2SE533 Čínská ekonomika; 2AJ420: Historie a kultura Číny – anglicky

 

 

Konkrétní informace poskytne doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.