Z konference o spolupráci Jižní Koreje se zeměmi střední Evropy

Ve středu 25. 10. 2023 proběhla na půdě VŠE „Conference: Republic of Korea and Central Europe Cooperation“, kterou uspořádalo Centrum asijských studií (CAS) ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice, Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) a Fakultou mezinárodních vztahů VŠE.

 

Konference byla rozdělena na dva panely (viz program akce), ve kterých vystupovali významní čeští i zahraniční hosté – akademici, analytici i zástupci odborné praxe. Akci zahájila doc. Zuzana Stuchlíková, ředitelka CAS, která přivítala hosty, mezi nimiž byli i velvyslanci, diplomaté a další zástupci ASEAN (Myanmar, Vietnam, Filipíny). Slovo následně předala J. E., panu Young-ki Hongovi, velvyslanci Korejské republiky v České repuglice, který poukázal na dlouholetou spolupráci mezi Českou republikou a Koreou a apeloval na důležitost vzájemné spolupráce při řešení aktuálních i budoucích potenciálních problémů a výzev. Úvodním slovem přispěl i dr. Jakub Eberle, pracovník Výzkumné skupiny Asie Pacifik při Centru pro studium globálních regionů na ÚMV.

 

Dopoledním panel moderoval dr. Jan Švec, výzkumník ÚMV a absolvent FMV. Mezi vystupujícími byla i paní Yoon Jung Choi, ředitelka Centra indicko-pacifických studií, Sejong Institute (Jižní Korea), která zahájila konferenci prezentací na téma „Strategic Value of Indo-Pacific Region and ROK´s Responses“. Představila aktuální situaci v indopacifickém regionu a seznámila posluchače s korejskými principy mezinárodní spolupráce a zahraniční politiky vůči asijským sousedům i zemím centrální Evropy. Jako další vystoupila paní Alica Kizeková, vedoucí Výzkumné skupiny Asie Pacifik, Centrum pro studium globálních regionů (ÚMV), která sdílela své pohledy na vzájemnou kooperaci mezi zeměmi střední Evropou (zejména v rámci Višegrádské čtyřky) a indopacifického regionu. Poukázala mj. na to, že pokud má být spolupráce obou regionů efektivní, je třeba více investovat do vzájemného poznání a rozšiřování znalostí o korejské ekonomice i společnosti. Pan Takashi Hosoda, výzkumný pracovník z Institute of Intelligence Studies (Univerzita obrany, ČR) zdůraznil téma bezpečnosti v Indo-Pacifiku a změny přístupu k němu ze strany zemí ASEAN, poukázal i na potřebu investic do posílení národní obrany ze strany asijských partnerů i Japonska, stále spoléhajícího na vojenskou pomoc ze strany USA. Taehwa Hong, výzkumník Eurasia Programu na Foreign Policy Research Institute (FPRI) navázal diskusí o aktuální bezpečnostní situaci ve světě, s důrazem na problematické postavení USA i možnou hrozbu konfliktu mezi ČLR a Tchaj-wanem. Spojené státy nebudou dle Honga schopny zabránit či ovlivnit všechny mezinárodní konflikty, proto je potřeba, aby i evropské země více investovaly do obrany a bezpečnosti a zejména potom do mezinárodní spolupráce.

 

Druhý diskuzní panel zahájil děkan Fakulty mezinárodních vztahů, pan doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., který během úvodního projevu poukázal na vážnost aktuální bezpečnostní situace ve světě a zdůraznil, jak důležité je organizovat podobné akce a konference, které mají za cíl rozvíjet mezinárodní vztahy napříč kontinenty. Druhou polovinu konference pak moderoval pan Tomáš Petříček, seniorní nerezidentní výzkumník v Centru globální politické ekonomie na ÚMV.

 

Panel otevřela svou paní Hyo-young Lee, docentka na Department of Economy, Trade and Development Studies (IFANS, Jižní Korea), která se zabývala 3 hlavními tématy: zranitelností korejské ekonomiky kvůli přílišné závislosti na čínské výrobě automobilových baterií, problematikou exportní kontroly v high-tech dodavatelských řetězcích a sílícím propojením mezi mezinárodním obchodem s otázkami udržitelnosti a životního prostředí. Prezentací navázala paní doc. Jana Vlčková z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů na FMV (VŠE v Praze), která seznámila přítomné s aktuální ekonomickou situací Česka a Jižní Koreje, zejména s jejich zapojením v globálních hodnotových řetězcích. Zmínila také, že během posledních deseti let se obchod mezi oběma zeměmi zvýšil a že ze zemí Visegrádské čtyřky s Koreou ČR obchodně spolupracuje nejintenzivněji. Na tato témata navázal pan Lukáš Martin, vedoucí Sekce mezinárodních vztahů na Svazu průmyslu a dopravy České republiky, s připomenutím, že v současné době čelíme  mnoha ekonomickým problémům, způsobeným nejen válkou na Ukrajině a Izraeli, ale také nedávnou pandemickou krizí. Diskutoval přetrvávající význam Číny coby hlavního dodavatele mnoha surovin i hotových produktů pro ČR i další země světa a varoval před dalšími vlnami protekcionismu ve světovém obchodu. EU by dle Martina měla úzce spolupracovat s partnery ze třetích zemí s podobným smýšlením, zejména pak se zeměmi ASEANu, Koreou nebo Japonskem. Druhý panel a celou konferenci uzavřela opět paní doc. Stuchlíková s ohlédnutím za deseti lety vzájemné spolupráce mezi CAS a Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice.

 

Všem panelistům, studentům a přítomným hostům děkujeme za účast a podnětné příspěvky do diskuze!

Autorka textu: Tereza Bártová (CAS, FMV, VŠE v Praze)

Fotografie: Denis Gažík (FMV, VŠE v Praze)